มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ให้กับนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทย 

 

เป้าหมาย: ทุนการศึกษาจำนวน 217 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา  และจังหวัดตาก

                                                                                    

เกี่ยวกับ “นักเรียนยากจนพิเศษ”

- เป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยยะ

- รายได้เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนต่อคนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,094 บาท

- และยังส่งผลให้เกิดภาวะเด็กกำพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของประเทศได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

 

 

ทุนการศึกษานี้จะนําไปช่วยเด็กยากจนพิเศษได้อย่างไรบ้าง

ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดําเนินชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปโรงเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะหากไม่มีทุน ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะให้ลูกออกมาช่วยทํามาหากินดีกว่าการไปโรงเรียน

 

รายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles 

 

การได้รับทุนการศึกษา จึงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ ที่มากกว่านั้นการดึงเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษายังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ครอบครัวนั้นสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 


ที่มา 

1.กสศ.สํารวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่