มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

  • วันที่เริ่มระดมทุน : 2021-10-26
  • วันที่สิ้นสุดระดมทุน : 2021-12-31
  • สถานที่ : THAILAND
ยอดระดมทุนล่าสุด

778,970 บาท

100%
เป้าหมาย
325,000 บาท
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว
ร่วมสนับสนุน

* บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

 

กลุ่มเซ็นทรัลจึงจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ
ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 12 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท
ให้กับนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ที่ขาดแคลน ในประเทศไทย

 

*สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

จากการสํารวจ 1 โดยกสศ. เรื่อง สถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิด เทอมใหม่ ต้นทุนการศึกษาสูงเกินแบกรับ พบว่ามีครัวเรือนยากจนเฉียบพลัน เกิดขึ้น ส่งผลเด็กหายไปจากระบบแล้ว 10% และยังหลุดต่อเนื่อง ขณะที่ชุมชน แออัด กทม. พบหนี้นอกระบบเพิ่ม หลายครอบครัวกู้เงินผ่อนมือถือเรียน ออนไลน์แนวโน้มไม่มีค่าเดินทางไปโรงเรียน นอกจากนี้เด็กยากจนพิเศษ เป็น กลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ตํ่ากว่ามาตรฐานอย่างมีนัยยะในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ส่งผลให้จํานวนนักเรียนยากจนพิเศษมีภาวะยากจนเฉียบพลัน รายได้เฉลี่ย สมาชิกในครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ ต่อคนต่อเดือน อยู่ที่ประมาณ 1,094 บาท และยังส่งผลให้เกิดภาวะเด็กกําพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของ ประเทศ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

 

 

โครงการ Million Gifts Million Smiles ระดมทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จํานวน 130 ทุน รวมเป็นเงิน 325,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนยากจน พิเศษในจังหวัดปัตตานีจํานวน 30 ทุน นราธิวาส จํานวน 30 ทุน ยะลา จํานวน 30 ทุน และตาก จํานวน 40 ทุน โดยรายละเอียดโรงเรียนมีดังนี้

 

 

 

ทุนการศึกษานี้จะนําไปช่วยเด็กยากจนพิเศษได้อย่างไรบ้าง
ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดําเนินชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปโรงเรียน ทั้งค่าเดินทาง หรือ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย ชีวิตประจําวัน เพราะหากไม่มีทุน ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะให้ลูกออกมาช่วย ทํามาหากิน ดีกว่าการไปโรงเรียน

การได้รับทุนการศึกษา จึงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่มากกว่าการดึงเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษายังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ ครอบครัวนั้น
สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น


ที่มา 
1.กสศ.สํารวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่ 
 

 

*สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า

  • จำนวนผู้ช่วยระดมทุนทั้งหมด
    2
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการนี้
    2169

ความช่วยเหลือล่าสุด

บทวิจารณ์ (0)