Help Thai Fight Covid-19

ทำด้วยใจ​ ไฟท์โควิด-19

ชวนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการร่วมสมทบทุน และ สนับสนุนสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการ เพื่อระดมทุน มอบให้กับแพทยสมาคมฯ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก กลุ่มเซ็นทรัล ขอร่วมก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จัดตั้งโครงการ “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” (Help Thai Fight COVID-19) โดยมีเป้าหมายระดมทุน 
เพื่อมอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น โดยหวังว่า การทำวิจัยดังกล่าวจะได้ผลงานวิจัยที่จะนำมาใช้ควบคุมโรคโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในวงกว้างยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดทำโครงการอันเกี่ยวข้องกับนโยบาย “กลุ่มเซ็นทรัลห่วงใยสุขภาพ” และความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีเป้าหมายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป  

2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในการ  สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแล ป้องกัน และรักษาโรค COVID-19

3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19”

4. เพื่อให้กำลังใจ คณะทำงานด้านการวิจัยของประเทศไทย ภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ COVID-19 ให้สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนทั่วไปที่มีต่อศูนย์การค้า ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเซ็นทรัล ในมาตรการอันเกี่ยวข้องกับ COVID-19

“ร่วมมือกันทำ” รวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมา “กลุ่มเซ็นทรัล” ได้ทุ่มงบสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมกว่า 50 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรักษาชีวิตคนไทย  แต่จะดีมากยิ่งขึ้นหากเรามีหนทางในการป้องกันความรุนแรงที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการจัดตั้งโครงการ “ทำด้วยใจ พิชิตโควิด-19” เพื่อระดมทุนผ่าน มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่กลุ่มเซ็นทรัลจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 37 ปี เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  ซึ่งทางมูลนิธิฯ สามารถออกเอกสารหลักฐานการบริจาคเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้   

“ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”

นอกจากนี้ร่วมสมทบทุนด้วยการบริจาคเงิน คุณยังสามารถร่วมสนับสนุน “ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19” ผ่านการสนับสนุนสินค้าและบริการจากร้านค้าภายในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรต่างๆ